Limanlarda Sürdürülebilir Çevre-Karbon Yönetimi

LİMANLARDA SERA GAZI ENVANTERİ ve KARBON AYAK İZİ HESAPLAMA

  • ISO 14064 SERA GAZI EMİSYONLARI HESAPLANMASI TEMEL EĞİTİMİ
   • Sera Gazı Emisyon Kaynakları (Doğrudan, Dolaylı, Diğer Dolaylı Sera Gazları)
   • Sera Gazı Verileri Kalite Sınıfları (Tier1 – Tier2 – Tier3)
   • Sera Gazı Emisyonları Hesaplama Metodolojileri
   • Hesaplama Metodolojilerinin Seçimi
   • Sera Gazı Emisyonu Faktörlerinin Seçimi
   • Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması
   • Belirsizlik Hesabı
  • ISO 14064 YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI
   • Sera Gazı Yönetim Politikası ve hedeflerin belirlenmesi
   • Temel Prosedürlerin mevcut kalite sistemiyle uyumlu olarak hazırlanması
   • Sera Gazları Envanter hesaplama algoritmasının kuruluşun ölçüm değerlendirme, muhasebe gibi kuruluşa özel şartlara göre hazırlanması
   • Sera gazı kalite planlarının hazırlanması (tesis ve emisyon unsuru bazında)
   • Envantere esas teşkil eden muhasebe kayıtlarının değerlendirilip işlenmesi
   • Toplam belirsizlik algoritmasının tespiti, hesaplanması ve gelecek yıllar için sistematiğin oluşturulması
  • NİHAİ LİMAN SERA GAZI ENVANTERİNİN ÇIKARILMASI
  • LİMAN KARBON AYAK İZİNİN HESAPLANMASI
  • Hesaplamalarda ulusal ve uluslararası emisyon faktörleri kullanılır. Hesaplamaya konu değişkenler için IPCC Rehber ve Değerlendirme Raporları referans alınır.

İKLİM ve SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

   • Limanların Sera Gazı Salınımları Durum Tespiti, Azaltım Stratejilerinin Belirlenmesi
   • Gelecekte liman işletmesini bekleyen iklim tehlikeleri ve sektörel risk analizi
   • Liman işletmelerinin iklim değişikliğine direnci ve uyum kapasitesinin belirlenmesi
   • İklimle Mücadele Eylem Planının Hazırlanması
   • Eylemlerin paydaşlarla birlikte seçilerek önceliklendirilmesi
   • Eylem Planlarının uygulanması, izleme ve değerlendirmesi için prosedürlerin belirlenmesi
   • Enerji Verimlilik Artırıcı proje önerilerinin oluşturulması
   • Limanlarda Yenilenebilir Enerji kullanımıyla ilgili olarak durum tespitinin yapılması

YEŞİL LİMAN HİZMETLERİ

   • Bakanlığın vermiş olduğu Yeşil Liman belgesi için gerekli olan;
    • Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001)
    • Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001)
    • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001)
   • Yönetim Sistemlerinin tesis edilmesine ve sürdürülebilir olmasına rehberlik edilir. Bu kapsamda;
    • Yönetim sistemleri temel eğitimleri,
    • Çevre etki-boyut değerlendirme uygulamalı eğitimleri,
    • İSG Risk Değerlendirme uygulamalı eğitimleri,
    • Sistem politika, prosedür, talimat ve dokümanların hazırlanması ve
    • Kurulan yönetim sistemlerinin ön kontrolü sağlanır.

KAZANIMLAR

  • Doğal yaşamın, deniz ekosisteminin korunması ve iyileştirilmesi
  • Liman faaliyetlerinin neden olduğu zararlı emisyonları azaltarak havanın temizlenmesi
  • Doğal kaynakların korunması
  • Liman faaliyetlerinin iklim değişikliğine olan olumsuz katkısının asgari seviyeye indirilmesi
  • Liman işletmelerinin iklimsel tehlikelere dirençli ve uyumlu hale gelmesi
  • Liman çevresi ve kıyı sularının temizliğinin sağlanması
  • liman bölgesindeki kirli toprakların temizlenmesi
  • Liman içi yapı tasarım, operasyon ve yönetim uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması
  • Enerji verimliliği sağlanarak maliyetlerin düşürülmesive