Yeşil OSB

YEŞİL OSB/YEŞİL BAYRAKLI OSB Küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliğinin getirebileceği olumsuz etkileri sınırlamak-  bertaraf etmek gerekli çabaların en üst seviyede yapılması ile mümkündür. Bu sebeple küresel olarak iklim değişikliği ile mücadele politikaları çok yönlü olarak hız kazanmış durumdadır. Sanayi ve ticaretin iklim değişikliğine olan olumsuz katkısını asgari seviyeye indirmek üzere Avrupa Birliği (AB), “Green Deal-Avrupa Yeşil Mutabakatı”nı 2016’da açıklamış ve bunu müteakip özellikle AB ile ticaret yapan ülkelerin gerekli adımları atmaları gerekli olmuştur. Bu kapsamda ülkemizde 16 Temmuz 2021 tarihinde “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” yayınlanmıştır. Ülkemizde sürdürülebilir çevre hassasiyeti kapsamında daha önceleri yürürlüğe sokulan “Yeşil Liman”, “Yeşil Havaalanı” sertifikasyonlarında olduğu gibi Yeşil Mutabakat Eylem Planında da “Yeşil OSBsertifikasyon sistemi kurulması ve 2022 yılında Sertifikasyon sisteminin uygulamaya alınmasına yönelik olarak teknik ve idari çalışmaların tamamlanması hedeflenmiş olup bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile OSBÜK tarafından çalışmalar yürütülmektedir. KAZANIMLAR
 • OSB bünyesindeki işletmelerimizin, AB tarafından 2023 yılından itibaren kademeli olarak uygulamaya alınacak olan “Sınırda Karbon Düzenleme (SKD) Mekanizmasına” uyum için gerekli altyapıyı kurmak
 • Ürünlerin ve OSB’nin piyasa değerinin arttırılması için kazanılan kurumsal sosyal sorumluluk avantajlarından faydalanmak
 • İşletme maliyetlerini en aza indirgemek ve proses verimliliğini artırmak
 • Verimliliği ve büyümeyi artırmak için artan talebe cevap vermek
 • Doğal kaynak kıtlığına maruz kalma riskini en aza indirgemek….
YEŞİL OSB/YEŞİL BAYRAKLI OSB GEREKLİLİKLERİ OSB’lerin YEŞİL OSB/YEŞİL BAYRAK Sertifikası alabilmesi için Çevresel, Ekonomik, Sosyal ve Yönetimsel olarak yapması gereken eylemler ile Yeşil Dönüşümünü gerçekleştirmesi gerekmektedir. Özetle gereklilikler;
 • Yeşil Performans Göstergelerinin İzlenmesi
 • Yeşil Dönüşüm Master Planının Hazırlanması
 • Enerji Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi veya İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminden Asgari Birinin Kurulması
 • Yeşil Altyapı Tesisleri ve Endüstriyel Simbiyoz için Planlama
 • OSB’deki Yenilenebilir Enerji kullanımıyla ilgili olarak plan, proje veya bir tesisin mevcut olması
 • Yeşil Performans hakkındaki bilgileri içeren Yıllık Raporlar yayınlamak üzere bir sistem oluşturulması
YEŞİL OSB HİZMETLERİMİZ
 • Yeşil Performans Göstergelerinin İzlenmesi için Envanter Oluşturma ve Takip Sistemi Kurulması
 • OSB Sera Gazı Envanterinin Çıkarılması ve Sera Gazı Salımlarının Hesaplanması
 • Yeşil Dönüşüm Master Planının Hazırlanması
 • Yeşil Altyapı Tesisleri ve Endüstriyel Simbiyoz Planı Hazırlanması
 • Bir veya Entegre Yönetim Sistemlerinin Kurulması ve Belgelendirme Öncesi Denetimlerinin Yapılması
  • Enerji Yönetim Sistemi (ISO 50001)
  • Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001)
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001)
 • OSB’lerin yeşil performansının artırılması konusunda Farkındalık Programlarının yürütülmesi
 • OSB firmalarına ve bizzat OSB yönetimine hizmet sunan ve katma değerde bulunan, yerel/ulusal küçük & orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) Desteklenmesi ile ilgili Politika Ve Projeler Geliştirilmesi
 • Yıllık Raporlama Sisteminin Kurulması, Rapor Formatlarının Hazırlanması